Đà Nẵng

21-1
0°C - 0°C
bầu trời quang đãng
22-1
0°C - 0°C
bầu trời quang đãng
23-1
0°C - 0°C
bầu trời quang đãng
24-1
0°C - 0°C
bầu trời quang đãng
25-1
0°C - 0°C
bầu trời quang đãng
26-1
0°C - 0°C
bầu trời quang đãng
27-1
0°C - 0°C
bầu trời quang đãng
28-1
0°C - 0°C
bầu trời quang đãng
29-1
0°C - 0°C
tuyết rơi nhẹ
30-1
0°C - 0°C
tuyết rơi nhẹ
31-1
0°C - 0°C
tuyết rơi nhẹ
1-2
0°C - 0°C
bầu trời quang đãng
2-2
0°C - 0°C
tuyết rơi nhẹ
3-2
0°C - 0°C
bầu trời quang đãng
4-2
0°C - 0°C
tuyết rơi nhẹ
5-2
0°C - 0°C
bầu trời quang đãng